รออนุมัติ : เขต : 1     โรงเรียน : 6    ไม่ระบุโรงเรียน : 0
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 29,886 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 14,536 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 48.64

ท่านเหลือเวลาอีก

ข่าวประชาสัมพันธ์

2019-10-04 16:18:39

โรงเรียนที่กดยืนยันข้อมูลแล้ว หากต้องการจะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นทีการศึกษา เพื่อยกเลิกการยืนยันข้อมูล จึงจะสามารถดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลได้


2019-09-12 11:18:31

โรงเรียนสามารถดำเนินการเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลได้ตามปกติ จนถึง 30 ตุลาคม 2562  หากโรงเรียนใดมีปัญหาเรื่องระบบสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ bopp.bobec@gmail.com   ยกเว้นกรณีลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 


2019-09-03 14:52:43

ระบบได้ทำการยกเลิกการยืนยันข้อมูลเดิมอัตโนมัติ (ยืนยันก่อน ปีการศึกษา 2562) ขอให้ผู้รับผิดชอบในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณ์และครบถ้วนของข้อมูล


Copyright © 2019 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 2,086 | เมื่อวานนี้ : 2,083 | กำลังใช้งาน : 48 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com
Update : V.092019