รออนุมัติ : เขต : 0     โรงเรียน : 7    ไม่ระบุโรงเรียน : 0
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 29,832 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 28,414 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 95.25

ข่าวประชาสัมพันธ์

2019-11-06 15:18:37

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง สิ้นสุดระยะเวลาการปรับปรุงข้อมูลแล้ว ท่านจะสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อการขอตั้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป  


Copyright © 2019 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 70 | เมื่อวานนี้ : 161 | กำลังใช้งาน : 1 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com
Update : V.092019