รออนุมัติ : เขต : 5 โรงเรียน : 85
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 30,430 แห่ง
ยืนยันข้อมูลแล้ว 2,436 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 8.01

ข่าวประชาสัมพันธ์

2017-08-28 09:14:34
แจ้งผู้รับผิดชอบข้อมูลสิ่งก่อสร้างทราบ
ระบบจะยกเลิกการยืนยันข้อมูลทั้งหมด ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และจะเปิดระบบให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ
2017-08-26 09:10:28
1. ผู้ใช้งานที่เคยลงทะเบียนแล้ว ให้เข้าระบบ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน คือ เลขประจำตัวประชาชน
2. ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่และเจ้าหน้าที่โรงเรียนได้ที่ เมนู ทะเบียนเจ้าหน้าที่
3. ปรับเปลี่ยนการลงทะเบียน ผู้ลงทะเบียนจะต้องได้รับการอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบหรือผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงจะเข้าใช้งานได้
4. กรณีเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ลืมรหัสผ่าน สามารถแจ้ง รีเซ็ตรหัสผ่าน ทาง mail: bopp.bobec@gmail.com
5. กรณีเจ้าหน้าที่โรงเรียนลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา
Copyright © 2017 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ- เบอร์โทรศัพท์ 02-281-5246 , โทรสาร 02-281-5246
วันนี้ : 357 | เมื่อวานนี้ : 998 | กำลังใช้งาน : 110 | @ B-OBEC Team Support : bopp.bobec@gmail.com