ย้อนกลับ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
ลงทะเบียน
1
1001
สพป.กรุงเทพมหานคร
2
2
1101
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
3
1102
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
2
4
1201
สพป.นนทบุรี เขต 1
2
5
1202
สพป.นนทบุรี เขต 2
2
6
1301
สพป.ปทุมธานี เขต 1
2
7
1302
สพป.ปทุมธานี เขต 2
2
8
1401
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
2
9
1402
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
2
10
1501
สพป.อ่างทอง
2
11
1601
สพป.ลพบุรี เขต 1
1
12
1602
สพป.ลพบุรี เขต 2
2
13
1701
สพป.สิงห์บุรี
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
14
1801
สพป.ชัยนาท
2
15
1901
สพป.สระบุรี เขต 1
2
16
1902
สพป.สระบุรี เขต 2
2
17
2001
สพป.ชลบุรี เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
18
2002
สพป.ชลบุรี เขต 2
2
19
2003
สพป.ชลบุรี เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
20
2101
สพป.ระยอง เขต 1
2
21
2102
สพป.ระยอง เขต 2
1
22
2201
สพป.จันทบุรี เขต 1
1
23
2202
สพป.จันทบุรี เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
24
2301
สพป.ตราด
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
25
2401
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
26
2402
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
2
27
2501
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
2
28
2502
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
2
29
2601
สพป.นครนายก
5
ลงทะเบียนครบแล้ว
30
2701
สพป.สระแก้ว เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
31
2702
สพป.สระแก้ว เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
32
3001
สพป.นครราชสีมา เขต 1
2
33
3002
สพป.นครราชสีมา เขต 2
1
34
3003
สพป.นครราชสีมา เขต 3
2
35
3004
สพป.นครราชสีมา เขต 4
1
36
3005
สพป.นครราชสีมา เขต 5
2
37
3006
สพป.นครราชสีมา เขต 6
1
38
3007
สพป.นครราชสีมา เขต 7
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
39
3101
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
40
3102
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
2
41
3103
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
5
ลงทะเบียนครบแล้ว
42
3104
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
4
ลงทะเบียนครบแล้ว
43
3201
สพป.สุรินทร์ เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
44
3202
สพป.สุรินทร์ เขต 2
2
45
3203
สพป.สุรินทร์ เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
46
3301
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
47
3302
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
2
48
3303
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
2
49
3304
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
50
3401
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
51
3402
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
52
3403
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
2
53
3404
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
2
54
3405
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
2
55
3501
สพป.ยโสธร เขต 1
2
56
3502
สพป.ยโสธร เขต 2
2
57
3601
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
58
3602
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
59
3603
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
2
60
3701
สพป.อำนาจเจริญ
2
61
3801
สพป.บึงกาฬ
2
62
3901
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
2
63
3902
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
2
64
4001
สพป.ขอนแก่น เขต 1
2
65
4002
สพป.ขอนแก่น เขต 2
2
66
4003
สพป.ขอนแก่น เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
67
4004
สพป.ขอนแก่น เขต 4
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
68
4005
สพป.ขอนแก่น เขต 5
2
69
4101
สพป.อุดรธานี เขต 1
2
70
4102
สพป.อุดรธานี เขต 2
2
71
4103
สพป.อุดรธานี เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
72
4104
สพป.อุดรธานี เขต 4
2
73
4201
สพป.เลย เขต 1
1
74
4202
สพป.เลย เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
75
4203
สพป.เลย เขต 3
2
76
4301
สพป.หนองคาย เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
77
4302
สพป.หนองคาย เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
78
4401
สพป.มหาสารคาม เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
79
4402
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1
80
4403
สพป.มหาสารคาม เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
81
4501
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
2
82
4502
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
2
83
4503
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
2
84
4601
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
4
ลงทะเบียนครบแล้ว
85
4602
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
86
4603
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
87
4701
สพป.สกลนคร เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
88
4702
สพป.สกลนคร เขต 2
2
89
4703
สพป.สกลนคร เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
90
4801
สพป.นครพนม เขต 1
2
91
4802
สพป.นครพนม เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
92
4901
สพป.มุกดาหาร
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
93
5001
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
94
5002
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
95
5003
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
1
96
5004
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
2
97
5005
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
98
5006
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
2
99
5101
สพป.ลำพูน เขต 1
2
100
5102
สพป.ลำพูน เขต 2
2
101
5201
สพป.ลำปาง เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
102
5202
สพป.ลำปาง เขต 2
2
103
5203
สพป.ลำปาง เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
104
5301
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
2
105
5302
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
1
106
5401
สพป.แพร่ เขต 1
2
107
5402
สพป.แพร่ เขต 2
2
108
5501
สพป.น่าน เขต 1
2
109
5502
สพป.น่าน เขต 2
2
110
5601
สพป.พะเยา เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
111
5602
สพป.พะเยา เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
112
5701
สพป.เชียงราย เขต 1
2
113
5702
สพป.เชียงราย เขต 2
1
114
5703
สพป.เชียงราย เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
115
5704
สพป.เชียงราย เขต 4
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
116
5801
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
2
117
5802
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
118
6001
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
2
119
6002
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
2
120
6003
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
121
6101
สพป.อุทัยธานี เขต 1
1
122
6102
สพป.อุทัยธานี เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
123
6201
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
2
124
6202
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
125
6301
สพป.ตาก เขต 1
2
126
6302
สพป.ตาก เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
127
6401
สพป.สุโขทัย เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
128
6402
สพป.สุโขทัย เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
129
6501
สพป.พิษณุโลก เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
130
6502
สพป.พิษณุโลก เขต 2
1
131
6503
สพป.พิษณุโลก เขต 3
2
132
6601
สพป.พิจิตร เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
133
6602
สพป.พิจิตร เขต 2
2
134
6701
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
2
135
6702
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
136
6703
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
137
7001
สพป.ราชบุรี เขต 1
2
138
7002
สพป.ราชบุรี เขต 2
2
139
7101
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2
140
7102
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
2
141
7103
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
142
7104
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
2
143
7201
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
2
144
7202
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
4
ลงทะเบียนครบแล้ว
145
7203
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
1
146
7301
สพป.นครปฐม เขต 1
2
147
7302
สพป.นครปฐม เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
148
7401
สพป.สมุทรสาคร
2
149
7501
สพป.สมุทรสงคราม
1
150
7601
สพป.เพชรบุรี เขต 1
1
151
7602
สพป.เพชรบุรี เขต 2
2
152
7701
สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1
2
153
7702
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2
154
8001
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2
155
8002
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
156
8003
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
2
157
8004
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
158
8101
สพป.กระบี่
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
159
8201
สพป.พังงา
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
160
8301
สพป.ภูเก็ต
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
161
8401
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1
162
8402
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
2
163
8403
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
164
8501
สพป.ระนอง
1
165
8601
สพป.ชุมพร เขต 1
2
166
8602
สพป.ชุมพร เขต 2
2
167
9001
สพป.สงขลา เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
168
9002
สพป.สงขลา เขต 2
2
169
9003
สพป.สงขลา เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
170
9101
สพป.สตูล
2
171
9201
สพป.ตรัง เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
172
9202
สพป.ตรัง เขต 2
2
173
9301
สพป.พัทลุง เขต 1
2
174
9302
สพป.พัทลุง เขต 2
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
175
9401
สพป.ปัตตานี เขต 1
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
176
9402
สพป.ปัตตานี เขต 2
1
177
9403
สพป.ปัตตานี เขต 3
2
178
9501
สพป.ยะลา เขต 1
2
179
9502
สพป.ยะลา เขต 2
2
180
9503
สพป.ยะลา เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
181
9601
สพป.นราธิวาส เขต 1
2
182
9602
สพป.นราธิวาส เขต 2
2
183
9603
สพป.นราธิวาส เขต 3
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
184
101701
สพม.เขต 1(กทม.)
2
185
101702
สพม.เขต 2(กทม.)
1
186
101703
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)
2
187
101704
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
188
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
2
189
101706
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
2
190
101707
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
2
191
101708
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
192
101709
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)
4
ลงทะเบียนครบแล้ว
193
101710
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
194
101711
สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
195
101712
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
196
101713
สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
197
101714
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
198
101715
สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)
2
199
101716
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
200
101717
สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
201
101718
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
4
ลงทะเบียนครบแล้ว
202
101719
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
203
101720
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
1
204
101721
สพม.เขต 21(หนองคาย)
2
205
101722
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
206
101723
สพม.เขต 23(สกลนคร)
1
207
101724
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
2
208
101725
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
2
209
101726
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
210
101727
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
211
101728
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
1
212
101729
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
2
213
101730
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
2
214
101731
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
215
101732
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
216
101733
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
1
217
101734
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
218
101735
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
1
219
101736
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
220
101737
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
2
221
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
2
222
101739
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
1
223
101740
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
224
101741
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว
225
101742
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
3
ลงทะเบียนครบแล้ว