รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1001 : สพป.กรุงเทพมหานคร นรินทร  แขกกาฬ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
2 1001 : สพป.กรุงเทพมหานคร hjgjnpap  rrhqdxnb 1
3 1001 : สพป.กรุงเทพมหานคร บัณฑิต  ดาววัดมหาบุศย์ ครู