รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101701 สพม.เขต 1(กทม.) อาภรณ์  สิงหะสุริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ
2 101701 สพม.เขต 1(กทม.) สุมณฑา  สาธุกานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 101701 สพม.เขต 1(กทม.) อุทัย  โทจำปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ