รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ปัญกฤช  เดชากรพรรธน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ. อนุมัติ
2 101703 สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) พิพิธ  เรืองสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ