รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) กัญญาลักษณ์  กุลโสภิต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ
2 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) สุชาดา  เหมือนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 101704 สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) นายณภัทร  ทองธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ