รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101704 : สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) กัญญาลักษณ์  กุลโสภิต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
2 101704 : สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) สุชาดา  เหมือนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 101704 : สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) นายณภัทร  ทองธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ธุรการ
4 101704 : สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี) เพ็ญศรี  ศิริวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ