รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) อุสา  กลับหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 101705 สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง) กิตญดา  ศิริมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อนุมัติ