รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) มนัณญา  กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) ณัฐวีร์  มีมุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ