รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101709 : สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) อดิเทพ  ศรีดอกไม้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 101709 : สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) สุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
3 101709 : สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) เครือวรรณ์  อ้อยจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4 101709 : สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) นางสาวร่มไทร  ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ