รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) อดิเทพ  ศรีดอกไม้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) สุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 101709 สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม) เครือวรรณ์  อ้อยจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ