รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) จิราพร  วิบุลศิลป์ ลูกจ้างชั่วคราว อนุมัติ
2 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) นางพัทธมน  ติ้วพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) อลิวรรณ  สว่างวงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อนุมัติ
4 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) อลิวรรณ  สว่างวงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อนุมัติ