รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 101712 สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง) นางมันทนา   รัตนะรัต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ