รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) กัญญารัตน์  บุญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) ปราณี   ประสิว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
3 101714 สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง) กฤษดา  วิวัฒนานนท์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ