รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) ชยวัฒน์  ภูขะโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 101716 สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล) ปุณญภาภัทร  เกษตรสุนทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ