รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) ณัฐพงศ์  บุญเหลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) บุญญาธิ์  สานุศิษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) อัมพร  สุวรรณชัย เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
4 101719 สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู) นุชนารถ  อังคกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ อนุมัติ