รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101721 : สพม.เขต 21(หนองคาย) เทวศักดิ์  สุมาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 101721 : สพม.เขต 21(หนองคาย) นางสาวภรณ์ชนก  วิบูลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3 101721 : สพม.เขต 21(หนองคาย) สุนิษา  สุภาวงศ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล