รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นวก.คอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) สุรภี  พรหมดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ