รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) วนิดา  แก่นท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 101723 สพม.เขต 23(สกลนคร) กฤษณะ  สิทธิสาท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ