รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) เขมจิรา  ผลประสาท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 101724 สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์) นายชัยวัฒน์   ตั้งพงษ์ ผอสพม อนุมัติ