รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) นางภัทรินภร  การะเกษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ
2 101725 สพม.เขต 25(ขอนแก่น) ไพทูรย์  นรสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ