รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) ลักขนา  คนาศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ
2 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) นางพิศมัย  หาญอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
3 101727 สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด) ศศิวิมล  เพชรไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ