รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) นายไกรฤกษฺ์   ตันเบ็ต นายช่างเทคนิคชำนาญงาน อนุมัติ
2 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) สานิตย์  บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อนุมัติ
3 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) นายนิธิภัทร์  สมานชัย พะนักงานจ้างเหมาบริการ อนุมัติ
4 101730 สพม.เขต 30(ชัยภูมิ) สุดาวรรณ์  ผลามิตร ันักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ อนุมัติ