รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) จรีรัตน์  สุขวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) จิตราวดี   ศิริมนตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ
3 101731 สพม.เขต 31(นครราชสีมา) ปุณณวิช  ยุระวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ