รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์) ปาริชาต  เสียงสนั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 101733 : สพม.เขต 33(สุรินทร์) วิรัลพัชร  จันทร์เกียรติกร พนักงานพิมพ์ดีด