รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) วีระพล  ตาสุข อัตราจ้าง อนุมัติ
2 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) อนุสรา  วงค์ปินะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
3 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ชัชฎาภรณ์  ชัยพรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
4 101734 สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ณัฐวัฒน์  กันธิยะ อัตราจ้าง อนุมัติ