รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) นางยุพิน  ยำหาน มัธยมศึกษา เขต 36
2 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) นางนิยดา  พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) นายอภิวัฒน์  กันศรีเวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
4 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) เมธี  วังฒรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) วริทธิ์พล  บุญวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
6 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) ภาราดร  กลิ่นอยู่ เจ้าหน้าที่ ICT
7 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) นายจีรเดช  นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8 101736 : สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) ภักคิณี  ปวงคำ เจ้าหน้าที่ชั่วคราว