รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) ธวัช  หงษ์สามสิบหก นักทรัพยากรบุคคล อนุมัติ
2 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) นายธวัชชัย  เจริญคิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ อนุมัติ
3 101737 สพม.เขต 37(แพร่-น่าน) ภาสวิชญ์  ชัยนันท์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ อนุมัติ