รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) สุชาติ  กุนสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อนุมัติ
2 101740 สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) ทิพวรรณ  วรกิจพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ