รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101740 : สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์) ทิพวรรณ  วรกิจพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ