รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) ธนิตย์  สุขโข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) นิภาภัทร  บุญน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) กัลยา  พึ่งเจียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
4 101741 สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร) ศุภกร  ศิริวัฒนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ