รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กนกวรรณ  อ่อนตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ อนุมัติ
2 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เบญจพร  พวงรังสาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 1101 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ปรางมาศ  สุขล้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ