รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1102 : สพป.สมุทรปราการ เขต 2 แววมณี  ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน