รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 กรรณิกา  เถาปฐม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุมัติ
2 1302 สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางอรณิช  ลีลาไว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ