รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1701 สพป.สิงห์บุรี สายรุ้ง  ชื่นชม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 1701 สพป.สิงห์บุรี ชุติกาญจน์   บุญศรี เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ