รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1701 สพป.สิงห์บุรี นางสายรุ้ง  ชื่นชม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 1701 สพป.สิงห์บุรี ธารทิพย์  แสงสว่าง นักทรัพยากรบุคคล อนุมัติ
3 1701 สพป.สิงห์บุรี thatsanee  khamnueng นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ