รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1801 สพป.ชัยนาท วาสนา  นิยมธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 1801 สพป.ชัยนาท อินทิรา  บูระณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 1801 สพป.ชัยนาท นรุตม์  เพ็งวัน ลูกจ้างฯ อนุมัติ