รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 ลลิตา  ศรีสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 1901 สพป.สระบุรี เขต 1 กรองเพชร  เหล่าหล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ