รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 พิรดา  เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 2001 สพป.ชลบุรี เขต 1 นายวัชรินทร์  พรจันทรารักษ์ ครูช่วยราชการ อนุมัติ