รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 เกื้อกูล  แพงศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อนุมัติ
2 2002 สพป.ชลบุรี เขต 2 ธนสร  ดีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ