รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2002 : สพป.ชลบุรี เขต 2 เกื้อกูล  แพงศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2 2002 : สพป.ชลบุรี เขต 2 ธนสร  ดีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3 2002 : สพป.ชลบุรี เขต 2 ภัทราวดี  ทับอุไร ลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์