รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2101 สพป.ระยอง เขต 1 มณีรัตน์   เสาวะตัน เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
2 2101 สพป.ระยอง เขต 1 วัลลภา   จันทรพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ