รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2101 : สพป.ระยอง เขต 1 มณีรัตน์   เสาวะตัน เจ้าพนักงานธุรการ
2 2101 : สพป.ระยอง เขต 1 วัลลภา   จันทรพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน