รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2102 สพป.ระยอง เขต 2 แสงเดือน  วงษ์มณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 2102 สพป.ระยอง เขต 2 อลิสา  คชารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 2102 สพป.ระยอง เขต 2 พิชชนาภา  เมธวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ