รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 นางใกล้รุ่ง  พิริยะกิตติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 2202 สพป.จันทบุรี เขต 2 สุชาดา  เพ็ญวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ