รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นีรนุช  อุ่นแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ อนุมัติ
2 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คัมภีร์  ไกรล้อมบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ อนุมัติ
3 2402 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ฉวีวรรณ  พุทธสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ