รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ณัฐวิภา  ปริยงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางสาวสธนา  สำนักวังชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
3 2501 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ธมกร  ไทยญานุสร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ