รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ผุสดี  ระโหฐาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 2502 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาวนุสสรี  มีเชาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ