รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2601 สพป.นครนายก นางสุพรรณิกา  งามฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อนุมัติ
2 2601 สพป.นครนายก ณภาษร   อ๊อกเวชะ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์(ลูกจ้างชั่วคราว) อนุมัติ