รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 2702 สพป.สระแก้ว เขต 2 พรรณวิภา  เทพขาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ