รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ทิวาพร  บูรณะธารารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 3001 สพป.นครราชสีมา เขต 1 วงประสิทธิ์  สังสีมา นักประชาสัมพันธ์ ชพ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ กลุ่ม อนุมัติ