รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 สรายุทธ  กล้าไพรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ
2 3002 สพป.นครราชสีมา เขต 2 นางนันท์นภัส  เดชพิพัฒน์เมธี เจ้าหน้าที่ธุรการ อนุมัติ