รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ภัชรี  เพชรไกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 3004 สพป.นครราชสีมา เขต 4 พัฒน์  มาสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อนุมัติ