รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปราณีต  ศรีสำโรง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ
2 3005 สพป.นครราชสีมา เขต 5 สุปราณี  บุญรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุมัติ