รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 เพ็ญนภา  ทองอ่อน เจ้าพนักงานธุรการ อนุมัติ
2 3006 สพป.นครราชสีมา เขต 6 นายอัถธิพงษ์   หนากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อนุมัติ