รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชินตา  วนิชชานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ อนุมัติ
2 3007 สพป.นครราชสีมา เขต 7 เกียรติขัย  กุลกั้ง ลูกจ้างเขต อนุมัติ