รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3202 : สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายวงศกร  สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2 3202 : สพป.สุรินทร์ เขต 2 บุญส่ง  ชาญศรี ผอ กลุ่มนโยบายและแผน
3 3202 : สพป.สุรินทร์ เขต 2 เมธี  เชี่ยวนิกร ผอ โรงเรียน
4 3202 : สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายทองพูน  วิวาสุขุ นักจัดการงานทั่วไป