รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายวงศกร  สีลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุมัติ
2 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 บุญส่ง  ชาญศรี ผอ กลุ่มนโยบายและแผน อนุมัติ
3 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 เมธี  เชี่ยวนิกร ผอ โรงเรียน อนุมัติ
4 3202 สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายทองพูน  วิวาสุขุ นักจัดการงานทั่วไป อนุมัติ